Bureau van Es ~ RB&B

Vertrouwenspersoon Ongewenst Gedrag voor medewerkers van de William Schrikker Groep

Wim van Es, Vertrouwenspersoon

Ik ben Wim van Es en vanaf 1-8-2011 verbonden aan jullie organisatie als een externe dienstverlener achter het Klachtenloket voor medewerkers.  Met ingang van 2013 kun je mij ook als vertrouwenspersoon benaderen wanneer je zelf last hebt van ongewenst gedrag door collega's of leidinggevenden. Het gaat om gedrag dat je als ongepast, hinderlijk, kwetsend of bedreigend ervaart.  Je kunt daarbij denken aan pesten, treiteren, roddelen, seksuele intimidatie, agressie, geweld of discriminatie. Ik wordt voor mijn werk betaald door de WSG maar ben inhoudelijk zelfstandig en onafhankelijk.

Vertrouwensvrouw 

Als je liever met een vertrouwensvrouw spreekt zal ik je met  Pepita David of Ingrid van Wezel in contact brengen . 

Ongewenst gedrag op het werk in Nederland

1,1 miljoen werknemers (beroepsbevolking Nederland)  melden in het jaar 2014 last te hebben gehad van ongewenst gedrag door collega's of leidinggevenden

In der periode 2007 - 2015 is de agressie die medewerkers in organisaties ervaren door gedrag van collega's of leidinggevenden licht gedaald. Toch meldt in 2014 nog steeds 16% van de werknemers in dat jaar één of meer keer last te hebben gehad van seksuele intimidatiie, pesten, discrimininatie of andere vormen van collegiale agressie. Omgerekend gaat het om 1,1 miljoen werknemers.

De directe kosten voor interne agressie bedragen € 1,7 miljard per jaar 

TNO becijfert over 2014 dat collegiale agressie gemiddeld tot  6,8 extra verzuimdagen per medewerker leidt. De daarmee samenhangende loonkosten bedragen € 1,7 miljard per jaar. Uit onderzoek van Van der Bossche (2012) blijkt dat medewerkers die geconfronteerd werden met collegiale agressie meer verzuimdagen en burnout klachten hebben, een slechtere algemene gezondheid melden, minder tevreden zijn met het werk, zich minder breed inzetbaar voelen en een grotere verloop intentie hebben. Voor de organisatie zijn er verder nadelen als verstoorde werkrelaties, verminderde kwaliteit en productie en imago verslechtering.  De kosten voor onderzoek en advies naar aanleiding van een geval van ‘mobbing’ worden geschat op € 15000 - € 45000. 

Niet iedereen durft een grens aan te geven of kan bij de eigen leidinggevende terecht

Volwassen assertieve mensen zijn vaak goed in staat collega's aan te geven dat ze van dergelijk gedrag niet gediend zijn.  Als dat geen effect heeft kan een beroep worden gedaan op de eigen leidinggevende om de situatie te beëindigen. Zo zou het ideaal gesproken behoren te verlopen.

De werkelijkheid is helaas vaak anders. Niet iedereen durft zijn of haar grens aan collega's aan te geven, sommige collega's negeren wel aangegeven grenzen, en in veel te groot aantal gevallen is de leidingggevende zelf betrokken bij de agressie.  In 20% van de meldinggen bij seksuele intimidatie is de leiding de aangeklaagde en voor pesten is dit percentage zelfs 48%.
 

Ongewenst Gedrag, omschrijving WSG 

Gedrag dat als ongepast, hinderlijk, kwetsend of bedreigend wordt ervaren.  Pesten, treiteren, roddelen, seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie zijn vormen van ongewenst gedrag.
 

Zelf oplossen.....???

Als het gedrag niet zodanig extreem is dat je gelijk een officiele klacht in wilt dienen of aangifte wilt doen bij de politie is het vaak een goede start de collega of leidinggevende die zich schuldig maakt aan ongewenst gedrag te laten weten dat het gedrag je raakt, om vervolgens aan te geven dat je wilt dat de ander dergelijk gedrag ook niet meer herhaalt.

Helpt dat niet of vind je dat moeilijk, overleg dan met een collega die je vertrouwt over wat je het beste kan doen om het ongewenste gedrag te stoppen. Als de collega ongewenst gedrag vertoont ondanks jouw 'stop-boodschap' daarmee door blijft gaan, overweeg dan jouw of diens leidinggevende om hulp te vragen. 

Als je overweegt een klacht in te dienen of aangifte te doen bij de politie,  overleg dan ook met de vertrouwenspersoon.  Hij of zij heeft vaak een goed beeld van de voor- en nadelen van de verschillende oplossingsroutes en de kansen dat je via klacht of aangifte krijgt wat je wilt.
 

Vertrouwenspersoon (VPO / man of vrouw)  als sparringpartner

Op het moment dat je met een buitenstaander van gedachten wilt wisselen over wat de beste aanpak zou kunnen zijn om de ongewenste situatie te beëindigen kun je contact op nemen met de VPO.  

Wim van Es is één van de VPO's, Pepita David of Ingrid van Wezel zijn ter beschikking als vertrouwensvrouw.  De VPO zal  zorgvuldig naar je verhaal luisteren en met je mee denken welke mogelijkheden er zijn om het conflict te proberen op te lossen. Het gesprek is vertrouwelijk en je houdt zelf de regie over  de te ondernemen stappen. 

De VPO richt zich op de preventie van de negatieve gevolgen van ongewenst gedrag tussen collega's (inclusief leidinggevenden). De VPO biedt hulp en ondersteuning aan medewerkers die te maken hebben met ongewenst gedrag en hulp en advies nodig hebben.
 

Contacten per telefoon of e-mail of bij de VPO op kantoor 

De contacten vinden in eerste instantie per telefoon of e-mail plaats. De VPO mag ook 's avonds gebeld worden.  Zie de contactinformatie onder aan de website pagina. Als je de voorkeur geeft aan een persoonlijk gesprek, dan vindt dit gesprek op ons kantoor in Amersfoort plaats.

Hulp en ondersteuning bestaat onder andere uit

Het aanhoren van je verhaal. 

Het meedenken over oplossingsmogelijkheden en meedenken hoe deze te concretiseren.

Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer, door middel van een gesprek,  mogelijk is.

Het eventueel bieden van ondersteuning bij een dergelijk gesprek  (maar moet daar in verband met budget vooraf aan mijn contactpersoon bij de WSG wel toestemming voor vragen); 

Het begeleiden van de medewerker bij een klachtprocedure of het doen van aangifte.

Het geven van informatie over hulpverlenende instanties.
 

Uitgangspunten bij hulp en ondersteuning door de VPO

Hulp en ondersteuning is vertrouwelijk; 

VPO heeft een geheimhoudingsplicht tenzij er op grond van een meldcode of andere regeling een plicht tot melden is en/of het handhaven van deze plicht ernstige nadelige gevolgen heeft voor de medewerker die ondersteuning vroeg. 

VPO is partijdig, de VPO is er voor de medewerker die als eerste om ondersteuning vraagt; 

VPO is preventief, de inzet is er op gericht om verdere escalatie te voorkomen

VPO kan de organisatie inschakelen, bijvoorbeeld als meerdere keren over dezelfde medewerker wordt geklaagd. De organisatie wordt er ook bij betrokken als de veiligheid van personen in gevaar is of wordt gebracht of indien ernstige schade wordt cq kan worden toegebracht aan de organisatie; 

VPO adviseert de organisatie bij het vormen en/of bijstellen van het beleid inzake ongewenst gedrag. 
 

Afronding ondersteuning en Verslag

De ondersteuning wordt afgerond met een korte evaluatie over hoe de ondersteuning door de VPO is ervaren, of ze voldoende nut heeft gehad, en welk advies je zelf hebt naar de WSG om het ongewenste gedrag waar je mee geconfronteerd bent in de toekomst te voorkomen.

Ik breng jaarlijks een verslag  uit over het aantal mensen dat een beroep op mij heeft gedaan, de aard van het ongewenste gedrag, de vorm van verleende ondersteuning en het resultaat  De informatie in het rapport is niet te herleiden naar medewerkers.  Waar de kans op herkenning door direct betrokkenen wel aanwezig is wordt met je over de inhoud van de rapportage overlegd.
 

Mijn achtergrond 

Ik ben 61 jaar, sociaal psycholoog en heb een eigen bureau voor training, advies en vertrouwenswerk.  Ik werk sinds 2007 als vertrouwenspersoon voor een aantal organisaties, ben lid van de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen en door hen gecertificeerd.  Verder verzorg ik  trainingen voor vertrouwenspersonen en behandel ik klachten van medewekers, leerlingen of cliënten vanuit een klachtencommissie. Meer informatie over mijn werk en achtergrond vind je in de taakbalk.  Mijn CV is bij het bureauprofiel opgenomen.

Ik ben te bereiken via telefoonnummer 06-22540677

Omdat ik ook veel train neem ik overdag de telefoon niet altijd op. Als je mijn voicemail in spreekt en je telefoonnummer achter laat bel ik je zo snel mogelijk terug. Dat is des te gemakkelijker als ik je ook 's avonds thuis mag bellen. Je kan ook contact leggen via de e-mail. Mijn contactgegevens staan onder aan deze pagina.

 

  

Wim van Es