Bureau van Es ~ RB&B

William Schrikker Groep: Klachtenloket

Klachtenloket en Vertrouwenspersonen voor medewerkers

Eerste contact met Wim van Es

Ik ben vanaf 1-8-2011 verbonden aan jullie organisatie als een externe dienstverlener achter het Klachtenloket voor medewerkers. Met ingang van 2013 zijn via het Klachtenloket ook vertrouwenspersonen te benaderen. Het klachtenloket en de Vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk. Via Wim kun je ook een beroep doen op een vertrouwensvrouw. De rol van de klachtondersteuner en de vertrouwenspersonen ongewenst gedrag  is beschreven in het Huishoudelijk Reglement Klachtenloket (versie maart 2013) dat onderdeel uit maakt van de Klachtenregeling voor Medewerkers van de William Schrikker Groep.

Het eerste contact vindt telefonisch of per e-mail plaats.

Waarvoor kun je het Klachtenloket of de Vertrouwenspersonen (m/v) voor medewerkers raadplegen ? 

Medewerkers van de WSG kunnen bij het Klachtenloket terecht voor informatie, advies en overige hulp in situaties waarin er sprake is van:

1 - Klachten over de wijze waarop in het werk met je persoonlijke belangen wordt om gegaan

Je doet een beroep op de klachtondersteuner

2 - Ongewenst gedrag als bijvoorbeeld pesten, seksuele intimidatie, discriminatie

Je doet een beroep op de vertrouwenspersoon ongewenst gedrag

3 - Niet integer gedrag van collega's, vermoeden van misstanden of onregelmatigheden  

Je doet een beroep op de vertrouwenspersoon integriteit in het kader van de regeling omgaan met melden vermoeden missstand of onregelmatigheid ('klokkenluiden'). De vertrouwenspersoon vervult de rol van adviseur zoals omschreven in artikel 1e. 

Als je op een van de drie links hierboven door klikt kom je op pagina's  met meer specifieke informatie over de mogelijkheden voor ondersteuning.  

Bereikbaarheid en Achtergrond

Informatie over de manier waarop je mij kunt bereiken vind je op de hierbovengenoemde pagina's 1, 2 en 3. Daar vind je ook informatie over mijn achtergrond en over mijn rol..

Ondersteuning van twee partijen die met elkaar in conflict zijn geraakt 

In theorie is het denkbaar dat twee partijen die onderling in conflct zijn geraakt beiden een beroep doen op het Klachtenloket.  Omdat ondersteuning door klachtondersteuner en vertrouwenspersoon vertrouwelijk en partijdig is zal in een dergelijke situatie een 2e klachtondersteuner of vertrouwenspersoon gevraagd worden om de andere partij te helpen.

Ervaringen klachtenloket tot op heden

Het klachtenloket is  vanaf  augustus 2011  tot en met december 2016 in totaal 103 keer benaderd om te ondersteunen bij een conflict. De ondersteuning wordt geevalueerd. In de loop van 2012 zijn wij er toe over gegaan dat enkel uitgebreid te doen als de ondersteuning meer tijd bedraagt dan 3 uur.  De oplossingen die uiteindelijk bereikt worden varieren per voorbeeld.  Vaak kan het probleem opgelost of de relatie hersteld worden.  

Bij 38 medewerkers duurde de ondersteuning 3 uur of minder. Deze korte ondersteuning leidt in veel gevallen tot (gedeeltelijke) oplossing van het conflict. De oplossing ligt vaak in een direct gesprek tussen betrokkenen.

Bij een langer durende ondersteuning wordt de oplosbaarheid van een conflict eerst in een direct gesprek tussen betrokkenen onderzocht en als dat geen oplossing biedt wordt de (naast hogere) leidinggevende benaderd voor hulp. In 8 gevallen heeft de medewerker uiteindelijk besloten een officiele klacht in te dienen bij de klachtencommissie voor medewerkers.

Van de 54 medewerkers die na afloop van een langer durende ondersteuning  het klachtenloket beoordelen, is de gemiddelde waardering voor de ondersteuning een 8,4 (rapportcijfer). Als deze medewerkers gevraagd worden in welke mate het conflict is opgelosten wordt 25 keer ja geantwoord ( een 6 of hoger) en 20 keer nee ( cijfer lager dan 6). Een aantal van deze conflicten gaan over ge-escaleerde relaties en meningsverschillen over  de kwaliteit van het functioneren. In 13 gevallen is uiteindelijk tot een vaststellingsovereenkomst voor vertrek gekomen en in 1 geval heeft de kantonrechter geoordeeld de arbeidsovereenkomst te ontbinden. 

 

In 2016 heeft een door Eva van Teeseling gehouden interview met mij in Lotje gestaan

In 2013 heeft een door Monique Jansen gehouden interview met mij in Lotje gestaan

 

Jaarlijkse terugkoppeling over klachtenloket naar de organisatie  

Ik maak  ieder jaar  een jaarverslag  over de aard van de ondersteuning en achterliggende factoren. Voor zover van toepassing kan de William Schrikker Groep na gaan in hoeverre een bepaald type conflict voorkomen kan worden door bestaand beleid aan te scherpen of nieuw beleid te maken. De inhoud van het verslag is niet  tot individuele medewerkers te herleiden.