Bureau van Es ~ RB&B

Klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen: Trainingen

ADe Arbowet en een aantal belangrijke artikelen uit het Burgerlijk Wetboek verplichten werkgevers een beleid op te zetten en uit te voeren dat gericht is op het bevorderen van veilig en gezond werken en het voorkomen en beperken van psychosociale arbeids-belasting (PSA). Bij PSA worden de volgende factoren expliciet benoemd: seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten, discriminatie en werkdruk. Voordelen van een zorgvuldig beleid gericht op het voorkomen en beperken van deze ongewenste omgangsvormen liggen bij werknemers en werkgevers. De wetgeving vormt het kader, maar uiteindelijk gaat het er om een werksfeer te creeren waarin ongewenste omgangsvormen als echt ongewenst worden ervaren en bespreekbaar worden gemaakt voordat de er uit voortkomende conflicten escaleren. Daarom zijn aandacht voor het draagvlak van het beleid, de rol van leidinggevenden en cultuurbeinvloeding zo belangrijk.

De vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen heeft binnen dit beleid een centrale positie. Zij of hij vangt melders op en helpt hen een zo goed mogelijke keuze te maken hoe met de ongewenste situatie om te gaan. Een van de mogelijkheden is het indienen van een officiele klacht binnen de eigen organisatie. Het is de taak van de klachtencommissie een dergelijke klacht zo zorgvuldig mogelijk te behandelen, een uitspraak te doen over mate van gegrondheid van de klacht en een advies te geven aan de directie over hoe de klacht het beste afgehandeld kan worden. Deze training helpt u om u zo goed mogelijk op uw werk in de klachtencommissie voor te bereiden.

Doelgroep

Leden en aankomende leden van klachtencommissies, vertrouwenspersonen

Doel

Trainingen op het gebied van het behandelen van klachten over ongewenst gedrag door een klachtencommissie kunnen op veel manieren ingericht worden. Onderwerpen die van belang ziet u hier onder bij de benodigde kennis en vaardigheden. Mijn advies is zoveel gebruik te maken van concrete casuïstiek en door middel van de inzet van acteurs ook te oefenen in het horen van melders, aangeklaagden en getuigen. 
Mijn advies is ook om de eigen vertrouwenspersonen bij deze  training te betrekken. 

Als KC heb je kennis en vaardigheden nodig op de volgende gebieden

  • Aard,  omvang, definitie en gevolgen van ongewenste omgangsvormen;
  • Factoren die ongewenst gedrag bevorderen;
  • Verplichtingen voor werkgevers om hun medewerkers zo goed mogelijk tegen ongewenst gedrag te beschermen;
  • Eigen klachtenreglement en de rol van de Klachtencommissie;
  • Samenwerking met vertrouwenspersonen;
  • Zorgvuldige Behandeling van klager en aangeklaagde : zorgvuldigheidsvereisten klachtrecht en Commissie voor de Rechten van de Mens;
  • Horen van melders, aangeklaagden en eventuele getuigen: gesprekshouding, gesprekstechniek, doelgericht vragen en waarheidsvinding;
  • Besluitvorming op basis van informatie verzameling en eventueel aanvullend onderzoek: beoordelen gegrondheid klacht  en onderbouwing van dat oordeel (welke extra informatie mag gebruikt worden bij tegengestelde verhalen over ongewenst gedrag tussen twee medewerkers waar geen getuigen bij waren)
  • Algemene Wet Gelijke Behandeling en verschuiving van de bewijslast naar de werkgever
  • Advies aan bestuurder over te nemen maatregelen (sancties, preventie), mede op basis van een goed inzicht in jurisprudentie 

Maatwerk 

De training is enkel als maatwerktraining af te nemen. De duur,  inhoud en spreiding in  tijd  zijn afhankelijk van de te kiezen onderwerpen en worden in overleg met u afgestemd.  De prijs wordt bepaald door onze dagdeeltarieven.