Bureau van Es ~ RB&B

Preventie ongewenste omgangsvormen voor leidinggevenden

De Wet

De Arbowet en een aantal belangrijke artikelen uit het Burgerlijk Wetboek verplichten werkgevers een beleid op te zetten en uit te voeren dat gericht is op het bevorderen van veilig en gezond werken en het voorkomen en beperken van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Bij PSA worden de volgende factoren expliciet benoemd: seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten, discriminatie en werkdruk. Voordelen van een zorgvuldig beleid gericht op het voorkomen en beperken van deze ongewenste omgangsvormen liggen bij werknemers en werkgevers.

Leidinggevenden

De wetgeving vormt het kader, maar uiteindelijk gaat het er om een werksfeer te creeren waarin ongewenste omgangsvormen als echt ongewenst worden ervaren en bespreekbaar worden gemaakt voordat de er uit voortkomende conflicten escaleren. Daarom zijn aandacht voor het draagvlak van het beleid, de rol van leidinggevenden en cultuurbeinvloeding zo belangrijk. Uit elk onderzoek blijkt telkens weer opnieuw de sleutelrol van de leidinggevenden bij de preventie van ongewenste omgangsvormen. Het gaat onder andere om uw eigen voorbeeldgedrag, het bevorderen van een goede sfeer op de afdeling, het alert zijn op signalen over ongewenste omgangsvormen, het bevorderen van de bespreekbaarheid van dergelijke omgangsvormen en het zo goed mogelijk afhandelen van incidenten. De training helpt u om uw sleutelrol bij het creeren van respectvolle omgangsvormen inhoud te geven
 

Voorbeeld:
Herkennen, Voorkomen en Hanteren van Ongewenste Omgangsvormen : 2 dagdelen

Dagdeel 1 

Opening:  doel, programma en kennismaking

Seksuele intimidatie

Wat is het  , mening deelnemers en inhoud wetgeving  

Hoe vaak komt het voor,  hoe herken je het  en hoe oordeelt de rechter

Pesten

Pesten : wat is het , hoe vaak komt het voor en hoe herken je het

Wat zijn de gevolgen voor slachtoffer en organisatie

Hoe oordeelt de rechter

Discriminatie

Discriminatie: direct of indirect onderscheid

Welke vormen komen veel voor binnen arbeidsorganisaties

Hoe oordeelt het College voor de Rechten van de Mens

Gesprek in kleine groepen, gevolgd door uitwisseling conclusies en vragen

Herken je één van deze vormen van ongewenst gedrag bij je organisatie of in je team

Wie lopen het risico slachtoffer te worden van ongewenst gedrag

Wat kun jij doen aan preventie en aanpak

Welke vragen heb je over preventie nog aan je werkgever  

Zorgplicht van de werkgever

Wat vindt de overheid dat werkgevers en werknemers moeten doen

Welk beleid heeft jullie organisatie  en wie speelt daar een rol in

Hoe kun je hier als leidinggevende gebruik van maken

Dagdeel 2 

Preventie en Aanpak: de Leidinggevende (LG) in gesprek met teamleden over sociale veiligheid 

Werkvorm:  regie model met acteur in de rol van medewerker (MW)

Gesprekken met 'getuigen' , 'slachtoffers' en 'veroorzakers'

Afsluiting programma

Persoonlijke voornemens :  wat ga je met de stof van vandaag doen

Afronding en evaluatie

 

Maatwerk

Duur en inhoud worden in overleg met u afgestemd. De prijs wordt bepaald door onze dagdeeltarieven..